Neighbours

Vytlačiť
Uverejnené: piatok, 16. august 2013 Napísal: Roman Hadžega

Názov
Neighbours – Promoting internet literacy of elderly people by creating virtual places to come together with European neighbours
Susedia – Podpora generácie 50a vyššie pri zaobchádzaní s internetom prostredníctvom vytvorenia virtuálnych stretnutí susedov z celej Európy

Parneri projektu
Euro-Projektservice s.r.o.
Centre for Rural Assistance (RO)
Spolkové pracovné spoločenstvo seniorskych organizácií (DE)
ZNANIE Association Sofia (BG)
Národná solidarita Magdeburg, Servisné stredisko seniorov (DE)
DIAN Publications – Educational Programmes – Consulting (GR)
Partnerstvo sociálnej inklúzie Brezno (SK)
Slovenská technická univerzita Bratislava (SK)
EBG (DE)

Pozadie
Účasť na sociálnom, hospodárskom a politickom živote generácie ľudí vo veku 50 rokov a viac je ťažká predovšetkým vo vidieckych regiónoch. Komunikácia, získavanie informácií atď. sa uskutočňuje čoraz vo väčšej miere prostredníctvom moderných technológií ako napr. cez internet. Hlavne v krajinách ako Slovensko a Grécko ukazujú štatistické údaje, že vo vidieckych regiónoch zostáva používanie internetu na úrovni 42,3% a nižšie.
Popri moderných technológiách má rozhodujúci vplyv oproti všetkému novému aj zdržanlivý postoj starších ľudí.
Aby sa umožnil týmto ľuďom ľahší prístup do spoločenského života, budú sa preškoľovať v rámci pilotných kurzov v partnerských krajinách osoby nad 50 rokov v zaobchádzaní s PC a internetom.

Cieľ a náplň projektu
V rámci celoživotného vzdelávania by chcel projekt Generácia 50 plus priblížiť používanie internetu vo vidieckych regiónoch partnerských krajín.
K tomu obdržia účastníci pilotných kurzov napr. informácie o štruktúre počítačov, o jeho fungovaní a možnostiach internetu (E-Mail, Google atď.). Ďalej sa účastníci oboznámia s komunikačnou platformou, ktorá záujemcom umožní po ukončení projektu čítať príspevky, umiestniť informácie a obrázky ako aj baviť sa s ostatnými osobami prostredníctvom chatu.
Pilotné kurzy slúžia vo forme virtuálneho stretnutia pre seniorov, popri sprostredkovaní poznatkov aj spoločnému spolužitiu a výmene informácií.
Po ukončení projektu by mala byť dostupná príručka a CD ako inštruktáž internetových kurzov pre seniorov vo všetkých partnerských jazykoch a angličtine. Okrem toho by mala byť online fungujúca komunikačná platforma, ktorá záujemcom umožní informovať sa, vkladať príspevky a fotografie alebo sa baviť.

Cieľová skupina
Generácia 50 a vyššie vo vidieckych alebo handicapovaných regiónoch

Doba trvania projektu
10. 06 – 30. 10. 2008 (24 mesiacov)

Úlohy pre Euro-Pro:
Euro-Pro je koordinátorom projektu Neighbours, čo znamená celkové vedenie, realizáciu, koordináciu projektu, zostavenie a udržiavanie webstránky, manažment projektu (vrátane financií).

Webstránka: www.neighbours.spsa.sk

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews