Zameranie školy

Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 29. apríl 2013

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG so sídlom v Brezne je strednou odbornou školou, ktorá vznikla 01. septembra 2006. Vyučujú sa v nej študijné odbory ukončené maturitnou skúškou a pomaturitné kvalifikačné odbory ukončené absolventskou skúškou.

Škola pri svojom vzniku otvorila štúdium v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Štvorročné štúdium je orienotované na sociálnu činnosť a opatrovateľstvo, poskytuje poznatky z oblasti zdravovedy, psychológie, pedagogiky. Všetky výchovy sú vyučované s metodikou. Odbor je obsahovo orientovaný na požiadavky nemecky hovoriacich krajín. Absolventi s dobrými jazykovými schopnosťami, ktorí budú mať záujem, môžu po ročnej praxi v odbore požiadať o uznanie vzdelania v Nemecku. Certifikáty z nemeckého jazyka a zvláštnej odbornej spôsobilosti dostatočne pomôžu absolventom pri hľadaní vhodného pracovného miesta doma i v zahraničí.

V školskom roku 2007/2008 škola otvorila nové maturitné i pomaturitné kvalifikačné odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - sú orientované na zámernú a cieľavedomú výchovu a vzdelanie detí od 2 rokov až po vstup do základnej školy. V týchto odboroch sú pripravovaní pedagógovia do materských škôl a materských centier, ktoré budú v budúcnosti vznikať v jednotlivých obciach a mestách, kde absolventi nájdu uplatnenie. Absolventi môžu študovať na obsahovo príbuzných vysokých školách, alebo si zvýšiť vzdelanie pomaturitným kvalifikačným štúdiom v odboroch špeciálna pedagogika a sociálno-právna činnosť.
Pomaturitné kvalifikačné odbory vyučované dennou formou boli navrhnuté v závislosti od potrieb spoločnosti a trhu práce. Sú určené pre absolventov SPSA, ale aj iných stredných škôl.

Od školského roku 2008/2009 škola ponúka vzdelávanie aj v odbore sociálno-výchovný pracovník. Pripravuje absolventa so širokým všeobecnvzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanosť a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.
Po ukončení štúdia v našej škole sa môžu absolventi zapojiť do pracovného procesu na Slovensku i v zahraničí, kde v zariadeniach aj našich partnerských organizácií (domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov) budú využívať svoje zručnosti získané štúdiom vo zvolenom odbore.

V rámci obsahovej prestavby školstva budeme svoje aktivity zameriavať na posilnenie praktickej zložky, aby jej budúci absolventi boli pripravení podľa požiadaviek praxe. Aj v zavádzaní nových študijných odborov chceme byť flexibilní v súlade s požiadavkami trhu práce.
Do vzdelávacieho procesu plánuje škola vstupovať atraktívnymi formami vyučovania napr. formou e-learningu, blokovým vyučovaním praktických, metodických a výchovných predmetov.
V tejto činnosti budeme spolupracovať s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V budúcnosti chceme vybudovať vzdelávacie a servisné centrum pre trh práce so zámerom využiť priestory na budovanie kapacít pre zvyšovanie kvalifikácie, získanie zručností a rekvalifikácie občanov regiónu. Ďalej chceme budovať špecializačné vzdelávacie kabinety pre informačno-komunikačné technológie, špeciálnu dielňu na praktickú prípravu, seminárnu a prednáškovú miestnosť, odbornú multimediálnu jazykovú učebňu. Moderné kabinety budú slúžiť na vzdelávanie žiakov základných škôl, pracujúcich ľudí aj nezamestnaných pre potreby rekvalifikácie.

V najbližšom období chceme aktivity realizovať na miestach, kde chýbajú školy s podobným zameraním a kde je záujem o prípravu absolventov v tejto oblasti. Otvorili sme pobočku školy v Humennom a plánujeme otvoriť ďalšiu pobočku školy v Poprade.

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews