7518 Q špeciálna pedagogika

Vytlačiť
Uverejnené: utorok, 28. február 2017 Napísal: Matúš Pavlove

7518 Q špeciálna pedagogika

Diaľkové špecializačné pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií

Dĺžka štúdia : 2 roky

Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami, vrátane zdravotného postihnutia.

Pripravuje absolventov na prácu s deťmi predškolského veku so zmyslovým, telesným alebo mentálnym postihnutím v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl alebo detí integrovaných medzi intaktnú populáciu.

Pripravuje absolventov i na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania.

Štúdium sa ukončuje odbornou maturitnou skúškou

Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7518 Q špeciálna pedagogika

  • Teoretické vzdelávanie

o    Odborný cudzí jazyk

o    Základy špeciálnej pedagogiky

o    Psychológia a patopsychológia 

o    Psychopédia

o    Patobiológia a starostlivosť o postihnuté dieťa

o    Sociálna patológia

o    Sociológia

o    Neurológia a psychiatria

o    Základy manažmentu

o    Foniatria

  • Praktická príprava

o    Aplikovaná informatika

o    Metodika edukačných činností postihnutých detí

o    Seminár odbornej praxe

o    Logopedická intervencia

o    Etopédia – terapie

o    Somatopédia – terapie

o    Muzikoterapia

o    Arteterapia

o    Ergoterapia

o    Metodika telesných cvičení a pohybových hier zdravotne postihnutých a oslabených detí

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews