Sociálno - výchovný pracovník

Vytlačiť
Uverejnené: sobota, 01. január 2011

 

7661 6 Sociálno-výchovný pracovník 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

·    podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

·         Stredné odborné vzdelanie

·         ISCED 3A

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

V pracovných pozíciách úradníci v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, v školských zariadeniach a kluboch detí, pracovníci v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti a sociálnych služieb, zamestnanci obecných, okresných, mestských a krajských úradoch, úradoch práce

 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelanie):

·     študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore sociálno-právna činnosť a príbuzných odboroch 

·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch sociálna práca, andragogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov a iné pedagogické a humanitné odbory

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews