Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Vytlačiť
Uverejnené: streda, 08. marec 2017 Napísal: Matúš Pavlove

 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

   PDF-download-icon Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/ 2018

   PDF-download-icon Požiadavky na talentové skúšky pre školský rok 2017/2018 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

·         podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

·         zdravotná spôsobilosť,

·         úspešné absolvovanie talentovej skúšky

Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

·         Stredné odborné vzdelanie

·         ISCED 3A

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí pracovníci v školách, centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže.

 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

·     študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch

·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews