Vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť

Vytlačiť
Uverejnené: streda, 08. marec 2017 Napísal: Matúš Pavlove

 

7646 6 Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

·         podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

·         zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

·         maturitné vysvedčenie,

·         certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí, certifikát z nemeckého jazyka (po absolvovaní ročného študijného pobytu)

·         preukaz opatrovateľa

Poskytnutý stupeň vzdelania:

·         Stredné odborné vzdelanie

·         ISCED 3A

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

V pracovných pozíciách ako vychovávateľ, opatrovateľ v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, vychovávateľ v školskom klube detí, pracovník v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, mládež, dospelých a seniorov, kvalifikovaný opatrovateľ, au-pair doma i v zahraničí.

 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

·     študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch

·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory 

·    štúdium ošetrovateľstva na Fakulte ošetrovateľstva v Banskej Bystrici a v príbuzných odboroch

Copyright © Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews